Seleccionar página

Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

  • A través desta ligazón comunicámoslles como tratamos os datos das persoas que contacten con SONS GALIZA COMUNICACIÓN, S.L, que é o titular da web www.codexcinema.com responsable do tratamento Informámoslle aos titulares dos datos (interesados) que nos faciliten os mesmos a través desta web ou por calquera outro medio que o tratamento dos seus datos é realizado por:
    SONS GALIZA COMUNICACIÓN, S.L. (en diante RESPONSABLE DO TRATAMENTO), con NIF B-27.193.093 e domicilio social na a Praza Viana do Castelo 3 en Lugo ( C. P: 27003) Teléfono: 982 803 781 Correo electrónico: sonsgaliza@sonsgaliza.gal.

Finalidades do tratamento de datos Os datos que nos facilite serán incorporados aos nosos ficheiros e serán tratados para a prestación do servizo que vostede nos solicíte (dentro de todos aqueles ofertados nesta web). Así pois, os seus datos usaranse para contactar con vostede polos medios que sinale, para realizar todos os trámites precisos para a adecuada prestación do indicado servizo e, no seu caso, a súa posterior facturación e cobranza e para a xestión profesional, administrativa, contable e fiscal do encargo e o arquivo do expediente.

Categorías de datos

En función dos datos que vostede fornece para a prestación do servizo que nos encargue, poden tratarse datos de categoría esencial e das seguintes categorías: -Datos identificativos – Datos de circunstancias sociais -Características persoais – Datos económico- financeiros e de seguros

Duración do tratamento de datos

Os datos facilitados para a prestación do servizo e, no seu caso, a súa posterior facturación e cobranza (o cal conlevará a xestión profesional, administrativa, contable e fiscal do encargo e o arquivo do expediente), serán conservados durante todo o tempo de duración da prestación do servizo e de execución do contrato que se subscriba. Unha vez prestado o servizo, e no seu caso cobrado, os datos poderán ser conservados durante o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do contrato. – Os datos facilitados para o envío de comunicacións comerciais acerca dos servizos que se ofertan na web serán conservados indefinidamente ata que, vostede. manifeste a súa vontade de suprimilos. – Os datos que no seu caso que nos remitan a efectos de poder traballar na nosa entidade (currículo) serán conservados durante 6 meses.

Decisións automatizadas ó elaboración de perfís

Non está prevista a realización de decisións automatizadas ou elaboración de perfís.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da relación contractual derivada da prestación do servizo solicitado e/ou prestado.

A base legal do envío de comunicacións ó de resposta ás súas solicitudes é o consentimento prestado por vostede.

A base legal dos datos que no seu caso nos remitan a efectos de poder traballar na nosa entidade (currículo) é o consentimento que nos outorga o titular dos datos ao remitir os mesmos.

Os consentimentos anteriormente aludidos poden ser revogados en calquera momento. A retirada do devandito consentimento non afectará en ningún caso á execución do contrato e os tratamentos de datos efectuados con anterioridade para as finalidades indicadas non perderán a súa licitude polo feito de que o consentimento fose revogado.

Comunicación dos seus datos

Os datos derivados dunha consulta non serán comunicados a terceiros.

 Os datos facilitados para a execución do servizo contratado serán comunicados ás seguintes entidades: a calquera entidade ou persoa á que haxa que facilitarllos a efectos de poder cumprir o servizo que nos solicite.

– A outros profesionais que deban intervir ou sexa conveniente que interveñan

– Ás entidades financeiras precisas para cobrar os servizos prestados – A calquera outra Administración Pública ou entidade á que por imperativo legal debamos facilitarllos.

Todo usuario que nos facilite os seus datos ten os seguintes dereitos: – A obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lle concirnan. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais e a obter unha copia dos mesmos, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

– Tamén poderán, de acordo co estipulado no Regulamento Xeral de Protección de Datos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou o súa portabilidade, nese caso unicamente serán conservados para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

– En determinados supostos e por motivos relacionados coa súa situación particular, poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Se outorgaron o consentimento para algunha finalidade específica, teñen dereito a retiralo en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Nestes supostos deixarase de tratar os datos ou, no seu caso, deixaranse de tratar os seus datos para esa finalidade en concreto, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ó a defensa de posibles reclamacións. E como consecuencia da aplicación do dereito á supresión ou oposición do tratamento de datos na contorna on- line os titulares pode exercitar o dereito ao esquecemento segundo a Xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea – Como xa se indicou anteriormente, poden revogar calquera consentimento que prestasen en calquera momento. A retirada do devandito consentimento non afectará en ningún caso á execución do contrato e os tratamentos de datos efectuados con anterioridade para as finalidades indicadas non perderán a súa licitude polo feito de que o consentimento se tivera revogado.

– Todos os dereitos anteriormente indicados poden exercitalos a través das vías indicadas ao comezo desta Política de Privacidade e afectos de garantir a súa confidencialidade deben acompañar ao escrito que remita á dirección apuntada, en caso de exercitalos en soporte papel, unha fotocopia do seu DNI; e en caso de remitir as devandita solicitudes telemáticamente deben realizalas con firma electrónica recoñecida (por exemplo: DNI electrónico) ao correo electrónico arriba indicado Os modelos para exercitar eses dereitos pódenos obter na páxina web da Axencia Española de Protección de datos aepd.es – Cando consideren que non obtiveron unha adecuada resposta ao exercicio dos seus dereitos, poden presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (Rúa Jorge Juan 6 en Madrid (CP 28001) www.aepd.es Teléfono 901 100 099) ou outra autoridade de control competente. Tamén poden obter máis información sobre os dereitos que lles asistan dirixíndoche aos devanditos organismos.

Medidas de seguridade

Adoptáronse medidas técnicas e organizativas apropiadas a efectos de garantir a seguridade dos mesmos e un adecuado tratamento dos seus datos conforme á lexislación vixente.

 Datos de terceiros

Se nos facilitan datos de terceiros, vostedes asumen a responsabilidade tanto de informarlles previamente de todo o previsto no artigo 14 do Regulamento Xeral de Protección de Datos como da exactitude, vixencia e autenticidade dos mesmos.

Modificación da política de privacidade  

O Responsable do ficheiro resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio doutrinal da Autoridade competente en Protección de Datos, lexislativo ou xurisprudencial. Calquera modificación da Política de Privacidade será publicada, antes da súa efectiva aplicación. O uso da Web despois de devanditos cambios, implicará a aceptación destes.

AVISO LEGAL INFORMACIÓN XERAL

Esta páxina web é titularidade do responsable do tratamento arriba indicado e ten por obxecto facilitar información dos servizos que ofrece e outra que poida ser de interese (Está inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo Tomo 212 Folio 217 Folla LU- 4094 Inscrición 1ª), con licenza de apertura outorgada polo Concello de Lugo nº 382/01 ) O acceso á web implica a aceptación das condicións estipuladas neste aviso, e devandito acceso é público, aínda que pode haber determinadas partes da mesma que cuxo acceso estea reservado aos clientes mediante a introdución dun número de usuario e un contrasinal e aos que un usuario non cliente non pode acceder MODIFICACIÓNS DA PÁXINA E INTERRUPCIÓNS *OU ERROS NO ACCESO, o titular da web poderá efectuar en calquera momento e sen aviso previo modificacións e actualizacións da información contida na mesma, da súa configuración e das condicións de acceso sen que se lle poida esixir responsabilidade algunha por tales motivos.

CONTIDOS E PÁXINAS ENLAZADAS

A información contida na web ten carácter meramente informativo e non se garante que os contidos estean sempre actualizados. As ligazóns que aparecen nesta páxina teñen por finalidade facilitar ao usuario a obtención de información adicional, non sendo o titular desta web responsable do resultado obtido a través de devanditas ligazóns. O titular da web non asume responsabilidade derivada dos contidos enlazados desde a súa páxina web nin pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos no mesmo que poidan producir alteracións no sistema, documentos ou ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos que se lle puidesen ocasionar ao usuario Aínda que as ligazóns se supervísan con regularidade, se o usuario percibe que o contido ou servizos prestados nos mesmos son ilícitos, vulneran principios constitucionais ou atentan contra dereitos do usuario ou dun terceiro, rógase poñelo en coñecemento do titular desta web o máis axiña posible.

COMENTARIOS NA WEB

Toda información e comentarios que se reciba nesta web considérase cedida a título gratuíto. O usuario comprométese a non usar os contidos desta web para desenvolver actividades contrarias á lei, carecendo en todo caso,o titular da web de responsabilidade algunha polo uso que dea o usuario aos contidos da web. Tamén se reserva o titular da web o dereito para publicar os comentarios que se envíen e a retirar aqueles que non considere adecuados para a súa publicación, os cales serán destruídos O usuario responderá da veracidade dos datos que achegue, reservándose o titular da web as accións que estimen pertinentes en caso de ser achegados datos falsos.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os dereitos de propiedade intelectual dos contidos desta páxina web, o seu deseño gráfico e os seus códigos fonte, son titularidade exclusiva do titular da mesma correspondéndolle unicamente a esta os dereitos de explotación dos mesmos. Queda prohibida a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, total ou parcial sen expresar a autorización do titular da web, así como calquera outro acto que non fose expresamente autorizado por este. Igualmente quérese indicar que todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos contidos nesta páxina web están protexidos por lei. RESPONSABILIDADES O titular da web non será responsable en ningún caso polos danos e prexuízos derivados da falta de lectura deste aviso ó do incumprimento das obrigacións apuntadas no mesmo e así mesmo tampouco é responsable dos danos e prexuízos que, fóra do seu control, se poidan ocasionar debido á transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ó acceso á páxina web ou os seus contidos. O usuario responderá de todos os danos e prexuízos que lle ocasione ao titular da web polo incumprimento destas Condicións.

LEI APLICABLE

Para calquera controversia que poida producirse en relación con esta páxina, será de aplicación a lexislación española. 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad